ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

PRAVILNIK - ZA NABAVU ŠTENADI HRVATSKOG OVČARA

Napisao/la Ivica Vukelja.

Ur.br: 07-02-2015

Karlovac, 20.veljače 2019.godine

P R A V I L N I K

O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE FINANCIJSKE POTPORE ZAKLADE

„ HRVATSKI OVČAR – CANIS PASTORALIS CROATICUS“

ZA NABAVU ŠTENADI HRVATSKOG OVČARA

Donesen 20.veljače 2019 godine

            Na temelju čl.7. Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Predsjedništvo Zaklade na sjednici održanoj dana 20.veljače 2018. godine donosi,-

Pravilnik Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“

o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore

za nabavu štenadi Hrvatskog ovčara

Članak 1.

Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je u svrhu očuvanja i promicanja pasmine, te unapređenja uzgoja hrvatskog ovčara. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada pruža financijsku podršku projektima kojima se ostvaruje svrha Zaklade.

Financijska sredstva Zaklada dodjeljuje putem javnog natječaja vodeći se načelima javnosti, ekonomičnosti i ravnopravnosti svih sudionika.

Natječaj za dodjelu novčanih sredstava za nabavu štenadi Hrvatskog ovčara i dodjelu štenadi biti će objavljeno jednom godišnje kao sastavni dio javnog Natječaja za dodjelu sredstava koji se objavljuje na web stranice Zaklade.

Članak 2.

Zaklada sufinancira nabavu samo ženske štenadi (čistokrvnog podrijetla s HR-rodovnicom) od hrvatskih uzgajivača članova HKS-a, a sukladno Odlukom zakladnog Vijeća o broju nabave i visine financijske potpore za kupnju ženskih šteneta u jednoj godini. Istovremeno Zaklada raspisuje i natječaj za dodjelu ženske štenadi u vlasništvu Zaklade bez naknade, ali pod uvjetima i uz obveze propisane čl. 3 do 10 ovog Pravilnika.

Zaklada ne mora raspisati Natječaj za nabavu štenadi ako za isti program Zaklada nema dostatna financijska sredstva.

Članak 3.

            Korisnici financijske potpore odnosno osobe kojima Zaklada dodjelju štenad su fizičke osobe pri čemu prednost imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave uzgojem ovaca, koza, krava, konja i dr. te osobe koje se bave športsko radnom kinologijom.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu financijske potpore su:

 • pravodobna i potpuna prijava na javni natječaj,
 • sklapanje ugovora sa Zakladom o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 5.

Prijava za natječaj podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika i sadržava:

-          podatke o podnositelju (ime, prezime, adresa, godina starosti, OIB, dokaz o vlasništvu OPG-a ili bavljenju radno športskom kinologijom)

-          izjava o tome da li se osoba prijavljuje za sufinanciranje nabavke šteneta uz navođenje podataka o psu i uzgajivaču od kojeg se pas nabavlja odnosno da li se osoba prijavljuje za dodjelu šteneta od strane Zaklade

-          kratki opis zamolbe: cilj nabave šteneta preko Zaklade, aktivnosti kojima se ostvaruje željeni cilj, način i držanje psa, te provedba zdravstveno – veterinarske skrbi, kinološko znanje i aktivnost u radu, uzgoju i provedbi izložbi (posebno članstvo u kinološkoj udruzi), iskustvo u radu sa psom i životinjama i drugo

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana.

Članak 6.

Nakon proteka roka za natječaj Predsjedništvo Zaklade održava sjednicu na kojoj se pristigle Zamolbe, iste se otvaraju, te se razmatra dostavljena dokumentaciju i ocjenjuje kvaliteta predloženih Zamolbi.

Predsjedništvo Zaklade po slobodnoj ocjeni procjenjuje u kojoj mjeri predloženi zahtjevi mogu pridonijeti očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenju uzgoja hrvatskog ovčara.

Predsjedništvo Zaklade prilikom ocjenjivanja kvalitete svake Zamolbe ocjenjuje:

-        namjenu i svrhu nabavke psa,

-        predviđenu provedbu zdravstveno –veterinarske brige za zdravlje životinje, kvalitetu držanja psa i njege

-        djelatnost podnositelja prijave vezano uz uzgoj životinja na OPG-u

-        doprinos u unapređenju pasmine i uzgoju odnosno kinološko znanje i aktivnost u radu uzgoju i provedbi izložbi podnositelja prijave

-        ekonomičnost financijskog plana

Odluke Predsjedništva Zaklade su konačne.

Članak 7.

Odluka o odabiru korisnika i dodjele novčanih sredstava donosi se i objavljuje na internetskim stranicama Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj.

Članak 8.

Uvjeti pod kojim se dodjeljuje financijska potpora za nabavku šteneta odnosno uvjeti pod kojima se žensko štene dodjeljuje budućim korisnicima:

 1. Korisnici dodijeljenih financijskih sredstava od strane Zaklade prije isplate sredstava a korisnici dodjele psa prije preuzimanja psa dužni su sa Zakladom sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama
 2. Korisnici financijske potpore obvezni su financijska sredstva utrošiti namjenski za nabavku šteneta navedenog u prijavi a korisnik kojem se dodjeljuje štene dužan je isto preuzeti odmah po završetku natječaja.
 3. Korisnik koji traži financijsku potporu može birati i odabrati za nabavku žensko štene od bilo kojeg uzgajivača koji uzgaja hrvatske ovčare preko Hrvatskog kinološkog saveza ili ugovorno Zaklada može za istoga nabaviti štene sa HR rodovnicom, čipirano, cijepljeno protiv šteničnih bolesti i bjesnoće.
 4. Žensko štene se nabavlja u starosti od 2. do 12.mjeseci u vrijeme raspisivanja natječaja.
 5. Korisnik se Ugovorom obvezuje da će se po nabavi šteneta, ukoliko već nije, učlaniti u najbližu kinološku udrugu i preko nje postati član Hrvatskog kinološkog saveza ili će to ugovorno riješiti preko Zaklade sve dok ne napravi svoj prvi uzgoj.
 6. Korisnik je dužan izvijestiti Zakladu o provedbi uzgoja i parnjaku sa kojim se planira izvršiti planski uzgoj
 7. Vođenje uzgoja korisnik će provoditi preko svoje kinološke udruge sukladno sa Pravilnikom o uzgoju HKS-a odnosno ugovorno preko Zaklade.
 8. Korisnik je dužan provoditi zdravstveno veterinarske mjere propisane zakonom, te voditi brigu i skrb o dobrobiti životinje
 9. Zaklada ima pravo izvršiti kontrolu provedbe mjera iz točke 8.
 10. Korisnik Zakladi je dužan vratiti jedno žensko štene po odabiru voditelja uzgoja u roku od 3 godine od dodjele sredstava odnosno psa.
 11. Korisnik koji ne uspije napraviti parenje zbog opravdanih zdravstvenih problema ženke koje potvrdi voditelj uzgoja i/ili ovlašteni veterinar, isti nije dužan vratiti žensko štene Zakladi, niti financijska sredstva.

Ukoliko dodijeljena sredstva ne budu namjenski utrošena, te ako korisnik ne vrati Zakladi jedno štene u roku od 3 godine, Zaklada ima zadržava pravo tražiti povrat dodijeljenih sredstava sudskim putem zbog kršenja obveze iz ugovora.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Predsjedništva Zaklade.

     Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus

             _______________________

                  Nikola Bakale

Dostaviti:

-          web stranica Zaklade – javna objava

-          Upravitelju Zaklade„ Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ , arhiva

Obrazac prijave za natječaj

za dodjelu financijskih sredstava za nabavku psa

i/ili

za dodjelu ženskog šteneta

 1. Podnositelj prijave:       ______________________________________________________

         ______________________________________________________

(ime, prezime, adresa, godina starosti, OIB)

 1. Prilozi :       _______________________________________________________________

(dokaz o vlasništvu OPG-a ili bavljenju radno športskom kinologijom)

   _______________________________________________________________

(dokaz u članstvu u kinološkoj udruzi)

 1. Podnositelj se prijavljuje (zaokružiti):
 1. za sufinanciranje nabavke šteneta:

____________________________________________________________________

(podaci o psu i uzgajivaču od kojeg se pas nabavlja)

 1. za dodjelu šteneta od strane Zaklade

 1. Kratki opis zamolbe (cilj nabave šteneta, aktivnosti kojima se ostvaruje željeni cilj, način i držanje psa, planirana provedba zdravstveno – veterinarske skrbi, kinološko znanje i aktivnost u radu, uzgoju i provedbi izložbi, iskustvo u radu sa psom i životinjama i drugo) :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________

     (mjesto i datum)                                                               ______________________________

                                                                                                          (vlastoručni potpis)