ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore zaklade

Napisao/la Zaklada HO CPC.

P R A V I L N I K

O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE FINANCIJSKE POTPORE ZAKLADE
„ HRVATSKI OVČAR – CANIS PASTORALIS CROATICUS“

  

Donešen 26.veljače 2015 godine

 

            Na temelju čl.7. Statuta Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, Predsjedništvo Zaklade na sjednici održanoj dana 26.veljače 2015. godine donosi,-

Pravilnik Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“
o uvjetima i postupku dodjele financijske potpore

Članak 1.

Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je u svrhu očuvanja i promicanja pasmine, te unapređenja uzgoja hrvatskog ovčara. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada pruža financijsku podršku projektima kojima se ostvaruje svrha Zaklade.
Financijska sredstva Zaklada dodjeljuje putem javnog natječaja vodeći se načelima javnosti, ekonomičnosti i ravnopravnosti svih sudionika.
Natječaj za dodjelu novčanih sredstava objavljuje se najmanje jednom godišnje. 

Članak 2.

Pravilnikom  Zaklade o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju su uvjeti dodjele financijskih sredstava i postupak provedbe javnog natječaja. 
Pravilnik  donosi Predsjedništvo Zaklade, najkasnije 30 dana prije objavljivanja natječaja za dodjelu sredstava i objavljuje ga na internetskim stranicama najkasnije s objavom natječaja.

Članak 3.

Korisnici financijske potpore Zaklade su:

 • Društvo prijatelja hrvatskog ovčara Karlovac i drugi kinološki klubovi pasmine hrvatskog ovčara
 • uzgajivači i vlasnici hrvatskog ovčara
 • druge pravne i fizičke osobe zaslužne za unapređenje i promicanje pasmine hrvatskog ovčara.

Jedna fizička ili pravna osoba može na natječaj prijaviti više različitih projekata.

Članak 4.

Uvjeti za dodjelu financijske potpore su prijava na javni natječaj, odluka Predsjedništva zaklade o dodjeli sredstava i sklapanje ugovora sa Zakladom o načinu korištenja financijskih sredstava.


Članak 5.

Projekti za koje Zaklada odobrava financijska sredstva su svi projekti kojima se ostvaruje svrha očuvanja i promicanja pasmine, te unapređenja uzgoja hrvatskog ovčara, a osobito:

 • projekti uzgoja (nabava kvalitetnih ženki i mužjaka za rasplod, potpora uzgajivačima za odlazak na specijalne izložbe, za troškove hrane i cjepiva i sl.)
 • organizacija specijalnih izložbi i uzgojnog pregleda hrvatskog ovčara, te radnog prvenstva
 • sufinanciranje odlaska na međunarodne, evropske i svjetske izložbe najkvalitetnijih pasa prema ostvarenim kvalifikacijama
 • školovanje vodiča i obuka pasa
 • znanstvena istraživanja, proučavanje i promidžba pasmine kroz izdavačku i sličnu djelatnost

 Članak 6.

Natječaj za dodjelu sredstava objavljuje se na internetskim stranicama Zaklade te na internetskim stranicama Hrvatskog kinološkog saveza, a dostavlja se elektroničkom poštom i svim kinološkim klubovima pasmine hrvatskog ovčara u Republici Hrvatskoj. 

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana.

Članak 7.

Prijava za natječaj sadržava:

 • naziv projekta
 • podaci o predlagatelju (ime, prezime, adresa i OIB za fizičke osobe, rješenja o registraciji udruge ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe) uz kratki opis djelatnosti i ranijih postignuća predlagatelja projekta
 • kratki opis projekta
 • cilj projekta
 • ciljana skupina - krajnji korisnici projekta
 • aktivnosti kojima se ostvaruje cilj projekta - djelatnosti, trajanje
 • financijski plan – učešće donacije, učešće predlagatelja i drugih izvora
 • način evaluacije rezultata projekta

Članak 8.

Nakon proteka roka za natječaj Predsjedništvo Zaklade održava sjednicu na kojoj se pristigle prijave otvaraju te se razmatra dostavljena dokumentaciju i ocjenjuje kvaliteta predloženih projekata.
Predsjedništvo Zaklade po slobodnoj ocjeni procjenjuje u kojoj mjeri predloženi projekti mogu pridonijeti očuvanju i promicanju pasmine, te unapređenju uzgoja hrvatskog ovčara.
Predsjedništvo Zaklade prilikom ocjenjivanja kvalitete projekta ocjenjuje:

 • predlagatelja, osobito raniji doprinos i uspjehe
 • kvalitetu projekta i procijenjeni doprinos unapređenju pasmine
 • ekonomičnost financijskog plana

Predsjedništvo Zaklade može dodijeliti traženi iznos potpore i manji, ovisno o procjeni kvalitete projekta i raspoloživim sredstvima Zaklade.
Zaklada zadržava pravo dodijeliti samo dio predviđenih sredstava ili ih ne dodijeliti uopće ukoliko ne prihvati predložene projekte.
Odluke Predsjedništva Zaklade su konačne.

Članak 9.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava Zaklade sadržava podatke o predlagatelju naziv projekta i iznos dodijeljenih novčanih sredstava.
Odluka o dodjeli novčanih sredstava donosi se i objavljuje  na internetskim stranicama Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj.


Članak 10.

Financijska sredstva Zaklade koja se dodjeljuju korisniku su bespovratna.
Korisnici dodijeljenih materijalnih sredstava od strane Zaklade prije isplate sredstava dužni su sa Zakladom sklopiti ugovor o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava.
Korisnici financijske potpore obvezni su financijska sredstva utrošiti namjenski i u vremenu predviđenom u projektu.
Korisnici su po izvršenju programa dužni dostaviti evaluaciju provedenog projekta i dokaze o utrošku financijskih sredstava. Korisnik sredstava dozvoljava Zakladi da na svojim internetskim stranicama javno objavi podatke o rezultatima provedenog projekta.
Korisnicima novčane potpore koji niti na pisani poziv Zaklade ne dostave dokaze o namjenskom trošenju sredstava neće se odobriti financijska potpora u daljnjim projektima..Ukoliko dodijeljena sredstva ne budu namjenski utrošena, Zaklada zadržava pravo tražiti povrat dodijeljenih sredstava sudskim putem zbog kršenja obveze iz ugovora.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Predsjedništva Zaklade.

  
 Upravitelj Zaklade

Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus
             
_______________________

   Nikola Bakale

 


Pravilnik preuzimanje word.docx