ZAKLADA - "HRVATSKI OVČAR - CANIS PASTORALIS CROATICUS"    ZAKLADNIK - JOSIP VUKOVIĆ

 • 18554497 1851282741789189 828374904 N
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.55
 • WhatsApp Image 2018 09 24 At 18.19.556
 • Slide Hrvatski Ovcar 1
 • Slide33
 • Slide Hrvatski Ovcar 2
 • Slide Hrvatski Ovcar 3

Statut

Napisao/la Zaklada HO CPC.

Na temelju čl. 13 i 18 Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95 i 64/01) i rješenja Ministarstva uprave, Klasa: UP/I-230-01/14-01/1, Urbroj: 515-03-02-01/3-14-5 od 3.travnja 2014.g. kojim  se odobrava osnivanje Zaklade „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“, upravitelj Nikola Bakale predlaže Ministarstvu uprave dana 08. kolovoza 2014.g. na odobrenje:

S T A T U T
ZAKLADE
 „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se ime i sjedište, osnivanje, osnovna  imovina i svrha Zaklade „Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), uporaba njezinih prihoda, odnosno krug osoba koje se Zakladom potpomažu, zakladna tijela, postupak imenovanja i razrješenja članova zakladnih tijela, kao i njihova odgovornost za rad, pravo članova zakladnih tijela na nagradu za posao koji obavljaju, te naknadu troškova, ovlasti zakladnih tijela, donošenje i objava odluka, prenamjena preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade, te ostale odredbe značajne za rad i djelovanje Zaklade.

Drugi opći akti Zaklade moraju biti u suglasnosti s ovim Statutom.

Članak 2.

Ime Zaklade glasi: Zaklada „Hrvatski ovčar – Canis pastoralis Croaticus“.

Sjedište Zaklade: je u Karlovcu, Donja Gaza 9.     

Zaklada je osnovana sa svrhom: očuvanja i promicanja pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara.

Osnivač Zaklade je pokojni Josip (Janko) Vuković iz Karlovca, Naselje Gaza 26, rođen 02. kolovoza 1930.god., a umro 06.ožujka 2012.god., OIB 57716147490, (u daljnjem tekstu ostavitelj ), po vlastoručnoj oporuci od 1. rujna 2011. Godine,  pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju Općinskog suda u Karlovcu posl.br.18 O-1072/2013 od 25. rujna 2013.godine, te otpravka javnobilježničkog akta Ou-14/14 Javnog bilježnika Nina Bubaš Magličić iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 2, od 22.siječnja 2014.godine.

Zaklada je osnovana na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stekla je upisom u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj 1, reg.broj zakladnog uloška 203 prema rješenju Ministarstva uprave, Klasa: UP/I-230-01/14-01/1, Ur.broj: 515-03-02-01/3-14-5 od 3.travnja 2014.g.

Članak 4.

Zaklada ima okrugli pečat, promjera 35 mm, koji na gornjem dijelu oboda ima upis: “Zaklada Hrvatski ovčar - Canis pastoralis Croaticus“, KARLOVAC, a u sredini glavu hrvatskog ovčara.

Članak 5.

Zaklada je pravna osoba i zastupa je Upravitelj zaklade.

Članak 6.

Osnovnu imovinu Zaklade čine novčana sredstva i dionice prema pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju Općinskog suda u Karlovcu posl.br.18 O-1072/2013 od 25. rujna 2013.g. procijenjene u nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka Daria Janković, od 12. kolovoza 2013.g. na vrijednost od 1.132.247,49 kuna (slovima: milijun sto trideset i dvije tisuće dvjesto četrdeset i sedam kuna i četrdeset i devet lipa) prema tržišnoj vrijednosti dionica, a novčana sredstva su oročena u depozitima kako slijedi:

 • Karlovačka banka d.d. Karlovac broj računa 9684648, iznos 69.166,29 EUR,
 • Privredna banka Zagreb d.d. zagreb broj računa 20503506857, iznos 39.967,97 EUR,
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb broj računa 2545657463, iznos  18.039,88 EUR,
 • Erste banka d.d. broj računa 8301118923, iznos  12.294,34 EUR,
 • 24. Dionice INA i INA d.d., broj računa 876445 nominalne vrijednosti 21.600,00 kn, tržišne vrijednosti 85.800,00 kn.

Godišnji predvidivi prihodi Zaklade od oročenih financijskih sredstava iznose 41.780,10 kn ( slovima: četrdeset jedna tisuća sedam stotina osamdeset kuna i deset lipa )

Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarivanja Zakladne svrhe.

Osim imovine navedene u stavku 1. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

II. ZAKLADNA SVRHA I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽE

Članak 7.

Svrha Zaklade je očuvanje i promicanje pasmine, te unapređenja uzgoja Hrvatskog ovčara.

Sredstva Zaklade namjenjena su:

  Društvu prijatelja Hrvatskog ovčara Karlovac drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za unapređenje i promicanje pasmine Hrvatskog ovčara uzgajivačima i vlasnicima Hrvatskog ovčara

Sredstva Zaklade koristiti će se sukladno Pravilniku Zaklade o dodjeli financijske potpore.

Pravilnikom se obuhvaća financijska potpora Programa uzgoja, potpora uzgajivačima,  pasminskih klubova koji vrše popularizaciju pasmine Hrvatskog ovčara, materijalna potpora izložbama autohtonih vrsta te materijalna potpora u proučavanju i promidžbi pasmine.

Natječaj za dodjelu sredstava objavit će se na internetskim stranicama Zaklade, te na internetskim stranicama Hrvatskog kinološkog saveza, a biti će dostavljen poštom i svim klubovima ljubitelja Hrvatskog ovčara u Republici Hrvatskoj.

Odluke o dodjeli novčanih sredstava objavit će se na internetskim stranicama Zaklade najkasnije 30 dana od proteka roka za prijavu na natječaj.

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe, pasminski klubovi i dr. koje prihvati Predsjedništvo Zaklade i koji potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će Zakladu godišnje financijski potpomoći  sukladno svojim financijskim mogućnostima.

Zaklada se obvezuje svakom podupiratelju uručiti prigodnu zahvalnicu.

IV TIJELA ZAKLADE

Članak 9.

Tijela Zaklade su :

 1. Predsjedništvo Zaklade
 2. Upravitelj Zaklade.

Članak 10.

Predsjedništvo Zaklade  sastavljen je od 3 ( tri ) člana koji su fizičke osobe.

Predsjedništvo Zaklade čine dva stalna i izabrani član. 

Stalni članovi Predsjedništva Zaklade su u oporuci osnivača zaklade imenovani Nikola Bakale i Dubravko Delić, a treći izabrani član bira se  iz udruge pod nazivom „Društvo prijatelja Hrvatskog ovčara„ sa sjedištem u Karlovcu Donja Gaza 9., na prijedlog stalnih članova predsjedništva Zaklade.

 

Predsjedništvo Zaklade:

 • donosi opće akte Zaklade
 • tumači, dopunjuje te mijenja Statut i druge opće akte Zaklade sukladno propisanom zakonu i novonastale promjene dostavlja Ministarstvu na odobrenje
 • odlučuje o sjedištu Zaklade
 • upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade
 • donosi Pravilnik o dodjeli financijske potpore Zaklade, odluke o dodjeli potpora i provodi kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade
 • upravlja imovinom i odlučuje o korištenju imovine Zaklade
 • bira i razrješuje Upravitelja Zaklade
 • naknadno odobrava radnje i troškove redovnog poslovanja prema pisanom  izvješću Upravitelja
 • sukladno čl.31. stavku 3. Zakona o Zakladama i Fundacijama podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave, Ministarstvu financije i Državnom uredu za reviziju o imovinskom i financijskom stanju Zaklade
 • donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zaklade

Članak 11.

Mandat stalnih članova Predsjedništva Zaklade je doživotan, time da stalni članovi mogu biti razriješeni dužnosti na vlastiti zahtjev ili zbog trajne nesposobnosti za rad.  

Prestankom mandata jednog od stalnog člana Predsjedništva Zaklade, na njegovo mjesto biti će izabran po dužnosti predsjednik udruge „ Društvo prijatelja Hrvatskog ovčara „ , dok će drugi stalni član biti  biran na prijedlog ostalih članova Predsjedništva Zaklade.

Predsjedništvo Zaklade može opozvati svakog člana predsjedništva, kao i Upravitelja Zaklade u slučaju neopravdanog nesudjelovanja u radu, neizvršenja povjerenih obveza i zadaća, trajnije nesposobnosti za rad ili narušavanja ugleda Zaklade.

Mandat izabranog člana Predsjedništva Zaklade je 4 (četiri) godine i obnovljiv je.

Članak 12.

Sjednice Predsjedništva Zaklade održavaju se prema potrebi, ali najmanje dva puta godišnje.

Sazivanje sjednica i dostavu dnevnog reda vrši Upravitelj pisanim putem ili putem elektronske pošte, a u slučaju hitnosti telefonskim putem.

Sjednice se mogu održati ako su uredno pozvani svi članovi Predsjedništva Zaklade.

Pravovaljane odluke donose se većinom glasova Predsjedništva Zaklade.

Odluke Predsjedništva Zaklade objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade i na web stranici Zaklade.

Članak 13.

Rad u Predsjedništvu Zaklade je počastan i dobrovoljan.

Članovi Predsjedništva Zaklade moraju poslove Zaklade voditi sa pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta  i drugih općih akata Zaklade.

Članovi Predsjedništva Zaklade i Upravitelj Zaklade za svoj rad odgovaraju Zakladi prema zakonu.

Članovi Predsjedništva Zaklade imaju pravo na naknadu troškova  i pravo na nagradu za  rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad.

Članak 14.

Za Upravitelja Zaklade može biti izabran jedan od članova Predsjedništva Zaklade a biraju ga većinom glasova preostali članovi.

Upravitelj Zaklade:

 • zastupa Zakladu
 • provodi odluke Predsjedništva Zaklade
 • vodi poslove Zaklade sukladno Odlukama Predsjedništva Zaklade
 • potpisuje akte Zaklade
 • korisnik je pečata zaklade
 • u materijalno financijskom poslovanju zaklade je naredbodavac uplata i isplata
 • donosi odluke o redovnim troškovima rada Zaklade (naknada materijalnih i sl  troškova) i odobrava njihovu isplatu
 • predlaže Predsjedništvu Zaklade godišnji proračun Zaklade
 • podnosi izvješće Predsjedništvu Zaklade o stanju poslova, troškovima redovnog poslovanja  i financijskom stanju Zaklade
 • saziva sjednice Predsjedništva Zaklade i dostavlja dnevni red
 • priprema sve odluke koje donosi Predsjedništvo Zaklade
 • obavlja sve druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim zakonskim aktima
 • za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Zaklade.

Predsjedništvo Zaklade može opozvati Upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 11. ovog Statuta.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 15.

Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Statut i drugi opći akti Zaklade mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom Statutom i zakonom.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Predsjedništvo Zaklade.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16.

Zaklada prestaje sa radom na način propisan zakonom.

U slučaju prestanka rada Zaklade, u skladu s voljom osnivača Zaklade preostala zakladna imovina pripada udruzi „Društvo prijatelja Hrvatskog ovčara“ Karlovac, a u slučaju gašenja udruge „Društvo prijatelja Hrvatskog ovčara“ Karlovac sredstva će pripasti Đakovačkoj biskupiji.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

Članak 17.

Zakladna tijela i njegove članove prvi će puta na prijedlog Upravitelja Zaklade postaviti Ministarstvo uprave.

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje kada ga odobri Ministarstvo uprave.

                                                                                  UPRAVITELJ ZAKLADE      

                                                                                  ________________________ 

Nikola Bakale, ing.